Черниченко геннадий александрович: Их знают все

Ж. Борден, А.Л. Ордин-Нащокш), за якою заборонявся вивiз грошей, золота, срiбла з кра’!ни, встановлювалося високе мито на ввiз товарiв [3].

Нажаль теорiя монетаризму виявилася недосконалою, оскiльки активний рiст торгiвлi в середин XVIст. Став мало контрольованим.

Другий етап так званого «зршого меркантилiзму» з’явився в другiй половиш XVIст. i був популярним в середиш XVII ст. (Т.Мен, А. Монкретьен, I.T.

Посошков, Ф. Прокопович) [5].

Бшьш глибоке вивчення економiчноi теорп зробила класична полiтична економiя, оскiльки: визначила реальне джерело багатства — виробництво; дослщило господарську дiяльнiсть як систему, що включае виробництво, розподш, обмiн, споживання благ/послуг; не тшьки описували економiчнi явища та процеси, а перейшли до виявлення ix сутностi, законiв розвитку [2].

Класична теорiя мiжнародноi торгiвлi кшця XVIII — першо’1 половини XIX ст. А. Смгга и Д. Ршардо, обгрунтувавши причини мiжнародноi мобшьносп товарiв i послуг, вiдштовxувалися вщ передумов, що чинники виробництва (а саме каттал) в мiжнародному плат не мобiльнi. ично!’ економй» (1848р.), дiйшов висновку, що експортуеться та частина капiталiв, яка сприяе зниженню норми прибутку. Дж.Ст. Мшль також показав, що як готовi вироби, так i каттал може бути мобшьними в мiжнародному планi.

Щодо марксизму (полiтичноi економп працi) його основою стала теорiя К. Маркса та Ф. Енгельса, котрi зробили вагомий внесок з аналiзу сутностi товару та катталу. Основою шею школи була теорiя додатково’1 вартостi, котра давала вщповщь на протистояння мiж капiталiстами та найманими прашвниками.

В перiод кшець XIX ст. — початок XX ст. Панувала бшьшють економiчниx теорш сучасносп: неокласична теорiя, кейнсiанство, iнституцiоналiзм.

Неокласична школа бере свiй початок в 70-х роках XIX ст. Засновниками те! течи були вчет К. Менгер, Ф. Вiзер, С. Бем-Баверк, У. Джевонс, А. Маршалл, Л.

Вальрас, Дж. Кларк, К. Вксель.

Неокласична теорiя певною мiрою спиралася на переконання Дж.Ст. Мшля, котрий роздшяв рикардiвський принцип порiвняльних переваг в мiжнароднiй торгiвлi. ово’ економiчноi кризи 19291933 рр., а за основу постала теорiя Дж.М. Кейнса та науковi погляди I. Фшера [2]. Пануе думка що складовою теорп е двi науковi думки: теорiя рухомих паритет1в I. Фiшера, Дж.М. Кейнса та теорiя курсiв рiвноваги, або нейтральних курсiв М. Фрiдмана та Ф. Хайека [6].

Кейнаанство грунтуеться на теоретичних поглядах вiдомого вченого Дж.М. Кейнса. В робот Дж.М. Кейнса «Загальна теорiя зайнятосп» (1936р.) вчений виходив з того, що рух катталу взагалi виникае через нерiвновагу платiжних балансiв у рiзних кранах. Вiн зробив висновок, що вивiз капiталу iз кра’ни здiйснюеться, коли експорт товарiв i послуг перевищуе iмпорт, а при порушеннi те’ рiвноваги виникае необхiднiсть втручання держави [4].

I. Фшер пропонував за допомогою маневрування золотим паритетом грошово’ одиницi (на основi «еластичносп» долара) стабшзувати купiвельну спроможнiсть грошей.

Майже одночасно з кейнаанством в 1930р. виникла i iнша школа, а саме неолiбералiзм (А. Мюллер-Армак, В. Ойкен). Основою теоретичних поглядiв школи було невтручання держави в економшу, але на вiдмiну вiд класичного лiбералiзму залишае за державою можливють встановленя принципiв конкуренцп, законiв вшьного ринку. Представниками лiбералiзму ХХ ст. були Л. Мiзерс, Ф. Хайек.

Неокейнаанська теорiя мiжнародного руху катталу розроблена в кшщ 30-х -початку 50-х рр. ХХст. i спиралася на переконання Дж. М. Кейнса. Погляди Дж. М. Кейнса мали свое вщзеркалення в концептях неокейнаансько’ школи, яскравими представниками стали Ф. Махлупа, Р. Харрода, Е. Домара.

Ф. Махлуп аналiзуючи взаемозалежтсть мiж експортом капiталу, вiтчизняними швеститями, платiжним балансом i нацiональним доходом, показав ‘х вплив на економшу кра’н, експортерiв, та i iмпортерiв капiталу.

1нший вчений Р. Харрод штегрував проблеми мiжнародного руху катталу в теорш економiчного зростання. Зв’язок експорту катталу, обсягу заощаджень, розмiру платiжного балансу вiдображено в моделi «економiчноi динамши» з темпами зростання, котрий залежить вщ обсягу швестицш.

С. Домар, пiд час аналiзу торговельного балансу i зайнятiсть, зазначив, що експорт катталу знаходиться в залежносп вщ темпiв зростання доходiв кра’ни, отриманих вiд iноземних швестицш, стввщноситься з темпами зростання втизняних iнвестицiй, а на цiй базi — i з темпами зростання ВВП.

Перший хто розглянув теорГю ключових витрат в 1945р. були вчеш Дж. Вiльямс, С. Хансен, Р. ХоутрГ Теорiя вiдображала полiтику гегемона долара на противагу золота та була першим науковим обгрунтуванням принцишв Бреттон-Вудсько’1 валютно’1 системи. На той час лщируюча роль долара орieнтувала валютну полiтику всiх краш на долар i пiдтримування його роль як резервно! валюти. С. Хансен у власнш книзi «Грошова теорiя i фiнансова полГтика» (1949р.) зауважив за необхщне створення у вах крашах стабiлiзацiйних фондiв [1, с.279].

Теорiя великого бiзнесу — економiчна теорiя виникла в 40-х рр. ХХ ст. представниками були А. БерклГ та Б. Мшза. За основу теорп було покладено твердження, що рушiйним мотивом дiяльностi великих корпорацш е не отримання прибутку, а «суспшьне благо», що великий бiзнес — необхiдна умова науково-технiчного прогресу, найвища форма розвитку виробництва, що направлено на задоволення потреб усього суспшьства [6, с. 721].

В 90-х рр. ХХ ст. спостершаеться стрiмкий рiст портфельного швестування, що зумовлюе активне вивчення процесу. Вченими що вивчали цей напрямок швестування були Г. Марковитц, У. Шарп.

Теорiя штернацюналГзацп, основними представниками е Р. Коуз, П. БаклГ, Дж. Макманус, М. Кессон, Дж. Данншг та шшГ Науковщ школи штернацюналГзацп здебiльшого аналiзували проблемнi питання внутрiшньофiрмових зв’язкiв мiжнародних корпорацiй, пояснюють, чому вони вигiднiшi, нiж зв’язки мiж рiзними незалежними фiрмами. Це пояснюеться перевагами вiд масштабу виробництва одше’1 крупно! транснацюнально’1 корпорацп (ТНК) шж декiлькох незалежних фiрм. Сучасна теорiя мГжнародно’1 корпорацп називае штернацюнашзашю рушiйною силою для створення ТНК.

В рамках концепци мГжнародно’1 корпорацп активно розвиваються моделi прямих швестицш. До яких належить модель монополютичних переваг, модель життевого циклу продукту, еклектична модель.

Модель монополютичних переваг була розроблена С. Хаймером, надалi розвинена Ч. Кiндлебергером, Р. Кейвзом, Дж. Джонсоном, Р. Лакруа, дослщжуе пряме швестування заумов недосконало’1 конкуренцп. Основу складають теорiя, що шоземний iнвестор знаходиться у менш сприятливому становищi, оскГльки гiрше знае ринок краши, не мае широких зв’язюв, несе додатковi транспортнi витрати г бiльше страждае вГд ризикГв, у нього немае так званого «адмшГстративного ресурсу». Тому вГн потребуе наявнГсть монополГстичних переваг, через яю отримуватиме прибуток.

Модель життевого циклу продукту, розроблена Ф. Верноном, вщображае взаемозв’язок руху товарГв Г катташв, вГдображае закономГрностГ переходу вГд експорту продукпв до оргашзацп 1’х виробництва за кордоном. МГжнародний цикл життя продукту мае 4 стадГй циклу свого життя. При посиленнГ загрози експорту виробництво починаеться за кордоном, що продовжуе життевий цикл продукту Г оскГльки на стадп зростання й зршосп витрати зазвичай знижуються, це в свою чергу сприяе нагромадженню прибутку.

Еклектична модель Дж. Данншга увГбрала з шших моделей практичну перевГрку теорп та отримала назву «еклектична парадигма». ика — як найважливiший iнструмент здшснення економiчноi полiтики держави.

М. Фрщман у сво!х працях неодноразово вказував на продовження ним лiберальноi думки, сформовано!’ Ф. Найтом, Дж. Вшером, Г. Саймоном. Сам же термш «монетаризм» вперше був впроваджений в 1968р. К. Брунером i використовувався для штерпретацп теоретичного тдходу щодо мiсця грошей в економiцi. Зазначае, що грошова маса е виршальним фактором економiчноi кон’юнктури та вказуе на прюритет особливого типу грошово-кредитно! полiтики — прямого регулювання темтв зростання грошово! маси — на противагу шшим методам впливу, насамперед фюкальнш полiтицi та кредитно-грошовому регулюванню, орiентованому на вплив через проценты ставки [7].

Передусiм монетариз асощюеться з М.Фрiдменом, а iстотний внесок в розвиток напрямку внесли А. Шварц, К. Бруннер, А. Мерцер, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Кейген [2].

Вагомий внесок в розвиток теорп валютного курсу зробив А. Нобель та «за створення i застосування динамiчних моделей аналiзу економiчних процеав» 1969р. ики вiдносно мiжнародного руху капiталу.В кшщ 1970-х рр. в економiчнiй теорп формуеться новий напрям неокласично! концепци, найвiдомiшими течiями цього напряму е теорiя пропозицii (А. Лаффер, М. Фельдстейн, П. Еванс економiчне зростання за рахунок розширення пропозицп факторiв виробництва) та теорiя рацiональних очшувань (Р. Лукас, П. Сарджмент, Н. Уолес схиляються, що прийняття ршень економiчнi суб’екти повиннi оптимально використовувати необхщну для них iнформацiю) [3].

Значний внесок в розвиток економiчноi думки щодо ПЗ1 та ТНК зробив М. Портер в робот «Конкуренщя» [8]. Пщ конкурентною перевагою кра’ни М. Портер мае на увазi здатнiсть нацiональних фiрм використовувати дислоковаш усерединi кра’1’ни ресурси таким чином, щоб устшно конкурувати на мiжнародних ринках. М. Портер розмщуе основнi детермiнанти цiеi здатностi в «даймонд», що вбирае набiр перемшних, котрi характеризують середовище, де функцюнують мiсцевi фiрми, а також сприяють або перешкоджають створенню конкурентного ринку [9]. раци капiталiв неоднозначно трактуються вченими рiзних напрямiв економiчноi

думки. Пщходи до тлумачення цього суперечливого процесу еволющонують i3 змшою економiчних умов, масштабiв, форм, мехашзму, наслiдкiв мiжнародного руху капiталiв. Узагальнену схему етатв розвитку теоретичних поглядiв на рух капiталу зображено на

Рис. 1. Схема еташв розвитку теоретичних погляд1в на рух кашталу свгговоТ науковоТ думки

Зазначимо, що на початку III тисячолГття cbït перетворився на глобальну економГчну систему, в якiй практично не залишилось можливостей для сповщування стихiйних ринкових вiдносин мiж державами. Багатовимiрнiсть глобалГзаци виявляеться через зростання масштабiв i динамiзацiю мiжнародного руху товарiв, послуг, факторiв виробництва, шформаци, технологГï, iнновацiй, але певну велику частку в цьому процес займае саме фшансовий ринок.

Список використаноУ л1тератури

1. Дилигенський Г.Г. Глобализация в человеческом измерении / Г.Г. Дилигенський // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — №7. -С.14; Diligenskij G.G. Gglobalizaciya v chelovecheskom izmerenii / G.G. Diligenskij // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. — 2002. — №7. — S.14

2. Бузни А. О сопряженной модели экономического развития / А. Бузни, А. Карлова // Вюник економГчно’1′ науки Украши. — 2012. — №2(22). — С.24-26; Buzni A. O sopryazhennoj modeli ekonomicheskogo razvitiya / A. Buzni, A. Karlova // Visnik ekonomichnoi nauki Ukraini. — 2012. — №2(22). — S.24-26.

3. Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалiзацiя / антиглобалiзацiя [Текст] / Пер. з англ. I. Андрущенко. — К.: К.1.С., 2004. — 180с.; Geld D., Mak-Gry E. Globalizaciya / antiglobalizaciya [tekst] / Per. z angl. I. Andrushenko. — K.: K.I.S., 2004. — 180s.

4. Борисова С.Е. Инвестиционная стратегия развития мировой экономики / С. Борисова // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. — Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке. — 2012. — С.66-68.; Borisova S.E. Investicionnaya strategiya razvitiya mirovoj ekonomiki / S. Borisova // problemy i perspektivy sotrudnichestva mezhdu stranami Yugo-Vostochnoj Evropy v ramkax Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva i GUAM. Sbornik nauchnyx trudov. -Albena-Doneck: DonNU, RF NISI v g.Donecke. — 2012. — s.66-68.

5. Глобальний конкурентний простГр / [О.Г. БГлорус, Ю.М. Пахомов, 1.Ю. Гузенко та ш.]; ред. О.Г. БГлорус. — К.: КНЕУ, 2007. — 680с.; Globalnij konkurentnij prostir / [O.G. Bilorus, U.M. Paxomov, I.U. Guzenko ta in.]; red. O.G. Bilorus. — K.: KNEU, 2007. — 680s.

6. Базилевич В.Д. Розвиток фшансового ринку в сучасних умовах / В.Д. Базилевич // Фшанси Украши. — 2009. — №12. — С.5-12; Bazilevich V.D. Rozvitok frnansovogo rinku v suchasnix umovax / V.D. Bazilevich // Finansi Ukraini. — 2009. — №12. — s.5-12.

7. ЕнциклопедГя постмодершзму / [за ред. Чарльз Е. Вшквюта та Вштора Е. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун]. — К.: Видавництво Соломп Павличко «Основи», 2003. — 503с.; Enciklopediya postmodernizmu / [za red. Charlz E. Vinkvista ta Viktora E. Tejlora; per. z angl. V. Shovkun]. — K.: Vidavnictvo Solomii Pavlichko «Osnovi», 2003. — 503 s.

8. ГлобалГзашя i сучасний мГжнародний процес / [за заг. ред. проф. Б. Гуменюка i проф. С. Шергша]. — К.: Ушверситет «Украша», 2009. — 508с.; Globalizaciya i suchasnij mizhnarodnij procès / [za zag. red. prof. B. Gumenyuka i prof. S. Shergina]. — K.: Universitet «Ukraina», 2009. — 508s.

9. Андреев М.Ю. Сильный магистральный эффект в модели рациональных ожиданий современной банковской системы России / М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов // Журнал новой экономической ассоциации. — 2011. — №3(4). — С.72-96; Andreev M.U. Silnyj magistralnyj effekt v modeli racionalnyx ozhidanij sovremennoj bankovskoj sistemy Rossii / M.U. Andreev, N.P. Pilnik, I.G. Pospelov // Zhurnal novoj ekonomicheskoj associacii. — 2011. — №3(4). — s.72-96.

10. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / [гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков]. — М. — Спб.-Н-Й.: ИЦ «ЕЛИМА», ИД

«Питер», 2006. — 1160с.; Globalistika: Mezhdunarodnyj mezhdisciplinarnyj enciklopedicheskij slovar / [gl. red.: I.I. Mazur, A.N. Chumakov]. — M. — Spb.-N-J.: IC «ELIMA», ID «Piter», 2006. — 1160s.

Стаття надiйшла до редакцп 24.04.2016.

G. Chernichenco, O. Pahomova

THE GENESIS OF CAPITAL MOVEMENT THEORIES IN TERMS OF FINANCIAL RELATIONS GLOBALSATION

The development of globalization nowadays is very relevant in the world economy; almost all countries of the world try to participate in these processes, especially in the form of finance.

Unfortunately, not enough attention was pay to the study of capital theories. It is primary process, which determines the relevance of the topic, direction and content.

Theoretical and methodological basis of this research are the works of famous Ukrainian and foreign scientists in the field of finance (such as V.D. Bazilevich,

U.G. Bilous, C.E. Borisova, A.O. Buzni, D. Geld, E. Mak-Gry, Z.B. Gerasimchuk, G.G. Digilensky, G.B. Kolodco, A.S. Filipenko and other scientists).

The main purpose of the topic is to determine the main stages of the development of capital movement theories and identification of the main theoretical views of different scientific schools.

The Genesis of capital movement theories has a long period of formation. Development stages of the process are fairly conventional and directly connected with schools and scientific thoughts surrounding this period. Considering the historical formation and development of international migration capital theories, we note that the important was the school of mercantilism (such as W. Stafford, G. Skaruffy, G. Borden, A.L. Ordin-Nachocin, T. Men, A. Moncretchen, I.T. Posochcov, F. Procopovich and others), classical (such as A. Smith, D. Ricardo and others), marxist school (such as K. Marcs, F. Engels, V.I. Lenin and others) and school of modern political economy (such as R. Koyz, P. Bakli, M. Kesson, D. Makmanys, S. Chymer, Ch. Kindleberger, R Keyvz, D. Djonson, R. Lakrya, R Vernon, D. Danning, D. Kaddinkton, A. Nobel, I. Tinbergen, D. Flemming, D. Mandella, A. Lafffer, M. Feldsteyn, P. Evans, R. Lukas, P. Sargment, N. Yolesy, M. Porter and others).

This work includes further development of theoretical and methodical basics of the process of capital movement.

The article analyzed some theoretical views to the movement of capital by different scientific schools. It described the main stages of the movement of capital theories development.

The research outlined the main movement of capital theories trends of the global currency market. It estimated participation of individual scientists in theoretical developments.

Key words: globalization, capital, capital surplus, surplus value, the balance of payments.

Кафедра национальной и региональной экономики

   Кроме этого, в 2016 году началась подготовка студентов по программе бакалаврита «Педагогическое направление (Профили: География и Экономика).

     Переход системы образования Донецкой Народной Республики на российские стандарты основного общего и среднего общего образования поставил перед университетом новые задачи. С 2020 года на кафедре началась подготовка по основной образовательной программе бакалаврита «Педагогическое направление (Профили: География и Обществознание).

   В 2021 года на кафедре в направлении 44.04.01 «Педагогическое образование» была открыта магистерская программа «География» в направлении.

  Весомым достижением стало и то, что в этом юбилейном году программа подготовки магистратуры «Государственное и муниципальное управление», первая в Донецкой Народной Республике, прошла аккредитацию в Российской Федерации и в июне 2020 года магистры получили дипломы российского образца. Это говорит о том, что кафедра готовит высококвалифицированных специалистов, способных использовать полученные знания в сфере государственного управления и местного самоуправления, управления в государственных учреждениях, в органах местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, управления в социальной сфере, в некоммерческих организациях, в иных организациях, связанное со взаимоотношениями с государственными органами, органами местного самоуправления и гражданами. ; управление государственными и негосударственными проектами и программами; интеллектуальной собственностью как в Республики, так и за ее пределами.

   На базе кафедры при университете созданы группы, которые работают с Народным Советом Республики в части обоснования законотворческих инициатив. Также преподаватели кафедры вошли в состав Экспертного совета при Комитете НС ДНР по взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти.

  За сорок лет существования кафедры была сформирована научная школа, которая доказала свою жизнеспособность и объединила опыт ведущих ученых и последующие научные исследования в области социально-экономического развития регионов и государства в целом.

  Кроме участия в ежегодно проводимых на факультете конференциях, начиная с 2019 г. кафедра национальной и региональной экономики инициировала и успешно проводит совместно с ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко») и ГОУ ДПО «Донецкий Республиканский институт дополнительного педагогического образования» Международную научно-практическую конференцию «Географические и экономические исследования в контексте устойчивого развития государства и региона», участниками которой являются научные и научно-педагогические работники, практикующие специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты.

  Начиная с 2020 г. совместно с ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики и Министерством агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики кафедра ежегодно проводит Международный круглый стол «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: теоретико-методологические и прикладные аспекты», участниками которого традиционно являются представители органов государственного и муниципального управления, а также образовательных и научных организаций и учреждений Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.

   Научная площадка позволяет плодотворно проводить обсуждение и обмен научными взглядами, идеями, мнениями и опытом в области изучения и решения теоретических и прикладных проблем современной географической и экономической наук в контексте устойчивого развития государства и региона; стимулирование научно-исследовательской и методической деятельности в сфере географии, теории и практики управления социально-экономическим развитием общества на современном этапе.

   По результатам научных исследований профессорско-преподавательского состава опубликованы более 250 научных статьей и тезисов докладов на научные и научно-практические конференции.

   За 5 лет преподаватели кафедры участвовали в написании 11 монографий, издано более 30 учебных и учебно-методических пособий.

  Проблемы интеграции Донецкого национального университета в научно-образовательное и культурное пространство Российской Федерации определяют суть времени, в котором мы живем и трудимся. Так, кафедра национальной и региональной экономики принимает активное участие в международном сотрудничестве. В рамках академического сотрудничества в 2020 г. магистранты программы «Государственное и муниципальное управление» участвуют в международном академическом обмене: 7 студентов на данный момент проходят обучение в Институте управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ и 5 студентов Южного федерального университета проходят обучение по магистерской программе «Государственное и муниципальное управления» в ДонНУ.

   Кроме этого, кафедра поддерживает дружеские связи и активно участвует в проводимых научных, научно-методических и образовательных мероприятиях Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Московского политехнического университета, Международного банковского института, Московского университета им. С.Ю. Витте, Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Таганрогского института управления и экономики, Финансового университета при Правительстве РФ, Тюменского индустриального университета, Крымского Федерального Университета им. В. И. Вернадского, Луганского государственного педагогического университета, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и других образовательных организаций.

    На базе кафедры проходят республиканские олимпиады и конкурсы научных работ по географии, обществознанию и государственному и муниципальному управлению. Так, в 2021 г. на базе кафедры проводится Республиканская школьная олимпиада «Будущее Республики» по двум предметам «География» и «Обществознание».

      Начиная с 2019 года на базе кафедры организовывается Площадка №1 в Республике для проведения международной просветительской акции «Географический диктант» Русского Географического Общества.

    По заказу Министерства образования и науки ДНР кафедрой открыта дополнительная программа профессиональной переподготовки «Педагогического образования. Профиль. География». Первый набор состоялся в 2019-2020 учебном году.

    Ярким показателем качества образования является трудоустройство выпускников. На данный момент выпускники программы «Государственные и муниципальное управления» работают в Аппарате Совета Министров Донецкой Народной Республики, в министерствах и ведомствах Республики.

     За 40 лет своего существования кафедра национальной и региональной экономики нашла свою нишу в сфере образовательных услуг, добилась определенного статуса. Сейчас коллектив кафедры – это оплот силы, уверенности, знаний как эколого-географического, так и социально-экономического характера.

Теория международного права в современной России | Российские подходы к международному праву

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРусские подходы к международному правуСравнительное правоМеждународное публичное правоОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы
Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРусские подходы к международному правуСравнительное правоМеждународное публичное правоОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы
Введите поисковый запрос

Расширенный поиск


 • Иконка Цитировать

  Цитировать

 • Разрешения

 • Делиться

  • Твиттер
  • Подробнее

Укажите

Мялксоо, Лаури, «Теория международного права в современной России», Russian Approaches to International Law (

Oxford

, 2015; онлайн-издание, Oxford Academic, 21 мая 2015 г. ), https://doi.org/10.1093/acprof :oso/9780198723042.003.0003, по состоянию на 20 апреля 2023 г.

Выберите формат
Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРусские подходы к международному правуСравнительное правоМеждународное публичное правоОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы
Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРусские подходы к международному правуСравнительное правоМеждународное публичное правоОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы
Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

В главе обсуждаются и «переводятся» основные дискуссии в постсоветской российской теории международного права, такие как вопрос о том, могут ли физические лица и транснациональные международное и внутрироссийское право, и каково соотношение между публичным и международным частным правом. Далее обсуждается, как преобладание этатистской (этатистской) школы мысли отражается на обсуждении конкретных вопросов международного права, таких как суверенитет, право народов на самоопределение, применение военной силы, права человека и международные экономические отношения. закон. Вывод состоит в том, что российская теория международного права, как правило, имеет иные акценты и позиции, чем те, которые стали мейнстримом на «либеральном» Западе после Второй мировой войны.

Ключевые слова:
ученые, монизм, дуализм, правовой статус, физические лица, транснациональные компании, конституция, цивилизация, международное частное право, права человека

Предмет

Международное публичное правоСравнительное правоведение

Коллекция:

Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

 1. Щелкните Войти через свое учреждение.
 2. Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
 3. При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
 4. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

 1. Щелкните Войти через сайт сообщества.
 2. При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
 3. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

 • Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
 • Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.